CUỘC THI TRỰC TUYẾN

Tìm hiểu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU
của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số
thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
(Từ 01/6/2022 đến 30/6/2022)

THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA CUỘC THI