TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quyết đinh phê duyệt chương trình Chuyển đổi số Quốc gia: https://drive.google.com/file/d/1hclKBdZvUH6u8QjpMeavcKhFTzIeReNU/view?usp=sharing

- Nghị Quyết của Ban thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số: https://drive.google.com/file/d/1re8FaB3EM_YrcJjAMYD7CAp9GIgB74ba/view?usp=sharing

- Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU của Ban thường vụ Thành ủy: https://drive.google.com/file/d/1Sydgp1ITd_ifvyAA60EpUtnRvQaZeAA4/view?usp=sharing